Znajdujesz się: PZT > AKTUALNOŚCI
KONKURS NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO
ukryj
WYNIK KONKURSU:
Uprzejmie informujemy, że brokerem ubezpieczeniowym Polskiego Związku Tenisowego została firma CA Sport Broker Sp. z o.o.


Polski Związek Tenisowy ogłasza konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego do kompleksowej obsługi ubezpieczeniowej Związku.

Dane zamawiającego:
POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
PGE Narodowy w Warszawie
Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 01, 122 12 00
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl


I. WARUNKI STAWIANE OFERENTOM
W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają poniższe wymagania.
Wymagania ogólne:
1. są brokerem ubezpieczeniowym w rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym,
2. prowadzą działalność na podstawie zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności brokerskiej,
3. posiadają polisę odpowiedzialności cywilnej brokera zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów
z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (j.t.Dz.U.2015 poz.75)
4. nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
5. prowadzą działalność brokerską na terenie RP co najmniej 5 lat i posiadają doświadczenie w obsłudze ubezpieczeniowej podmiotów działających w sporcie wyczynowym , w szczególności związków sportowych
6. posiadają doświadczenie w ubezpieczeniu organizatora imprez sportowych o wymiarze międzynarodowym

II. DOKUMENTY JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY CELEM POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW STAWIANYCH OFERENTOM
1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej .
2. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności brokerskiej.
3. Polisę odpowiedzialności cywilnej brokera.
4. Aktualne zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzających, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
5. Oświadczenie złożone zgodnie z zasadami reprezentacji dotyczące doświadczenia w przedmiocie zamówienia wraz z listą obsługiwanych podmiotów oraz ubezpieczonych wydarzeń sportowych w ciągu ostatnich 5 lat kalendarzowych
6. Oświadczenie złożone zgodnie z zasadami reprezentacji zawierające dane teleadresowe siedziby głównej Oferenta oraz ewentualnie filii, oddziału lub przedstawicielstwa na terenie Warszawy.

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent przedstawia tylko jedną ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszych warunkach konkursu.
2. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
3. Wszelkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta. Wymagane oświadczenia powinny być złożone
w oryginale i podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji.

Ponadto Oferta powinna zawierać propozycję obsługi brokerskiej Polskiego Związku Tenisowego w zakresie ubezpieczeń, zawierającą w szczególności:
a) Koncepcję modelu współpracy w zakresie przygotowania i obsługi programu ubezpieczenia na okres 1 stycznia 2017 – 31 grudnia 2017 z możliwością przedłużenia na kolejny rok.
b) szczegółowy opis procedur likwidacji szkód wraz z przedstawieniem osób dedykowanych do obsługi Związku w zakresie likwidacji szkód,
c) przedstawienie możliwości Oferenta w zakresie doradztwa dotyczącego ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego, organizacji szkoleń o tematyce ubezpieczeń,
d) prezentację innych korzyści dla Polskiego Związku Tenisowego wynikające z nawiązania współpracy z Oferentem polegając w szczególności na: specjalizacji i kompetencji brokera, znajomości produktów funkcjonujących na rynku europejskim, wdrożeniu nowatorskich rozwiązań, podniesienia poziomu wiedzy i świadomości ubezpieczeniowej pracowników i członków Polskiego Związku Tenisowego.
Wymaganie dotyczące oferty określone w punktach a-d winny zawierać opis dotychczasowej praktyki, doświadczenia w przedmiotowym zakresie

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZONEJ PROCEDURY
1. Organizator konkursu powoła komisję zajmującą się przeprowadzeniem konkursu na wybór brokera.
2. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzenia postępowania należy kierować na adres organizatora konkursu pisemnie, na e-mail pzt@pzt.pl
3. Oferenci będą związani ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
a) unieważnienia konkursu bez podania uzasadnienia,
b) przeprowadzenia dodatkowych negocjacji,
c) przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
5. Organizator konkursu jednocześnie informuje, że:
a) Oferentom nie przysługuje roszczenie z tytułu odrzucenia oferty,
b) nie zwraca Oferentom dokumentów przedłożonych w ramach niniejszego postępowania.
6. O wyniku konkursu Oferenci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną przed upływem terminu związania z ofertą.

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie z napisem: „Oferta na kompleksową obsługę brokerską Polskiego Związku Tenisowego”
2. Każdy Oferent przedstawi tylko jedną ofertę.
Oferty należy składać do 9 grudnia 2016 r. do godz. 16.00 w siedzibie Związku:

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
PGE Narodowy w Warszawie
Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa


Polski Związek Tenisowy

Oficjalny Napój Izotoniczny

Oficjalna Woda

Partnerzy i Sponsorzy

Partner Medyczny

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonianie e-ARES Sp. z o.o.