Znajdujesz się: PZT > AKTUALNOŚCI

Wyjaśnienia PZT w sprawach spółki Tenis Polski oraz postępowania przeciwko BMG Goworowski

Poniżej przedsawiamy stanowisko kancelarii "Masiota i Wspólnicy Adwokacka Spółka Partnerska" w zakresie funkcjonowania relacji na linii PZT - Spółka Tenis Polski oraz w sprawie sporu PZT ze spółką BMG Goworowski.
1. Status spółki Tenis Polski Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Tytułem wyjaśnienia wątpliwości co do celowości powołania przez Związek spółki Tenis Polski Sp. z o.o. wskazać należy, że Spółka zawiązana została – na wzór innych wiodących Polskich Związków Sportowych – w celu profesjonalizacji działalności komercyjnej Związku, przy jednoczesnym zoptymalizowaniu tejże działalności pod kątem organizacyjnym i podatkowym. Podkreślenia wymaga fakt, iż jedynym, 100-procentowym udziałowcem Spółki jest Polski Związek Tenisowy, a spółka w relacjach z podmiotami trzecimi działa w oparciu o podpisaną ze Związkiem umowę o współpracy. Mając na uwadze powyższe, należy podkreślić, ze wszelka aktywność spółki, zarówno ta prowadzona we własnym imieniu jak i w imieniu PZT, odbywa się na rzecz i za zgodą Związku. W szczególności zaś Spółka upoważniona jest do prowadzenia we własnym imieniu działań promocyjno-marketingowych, korzystania ze znaków towarowych Związku, jak i zaciągania we własnym imieniu zobowiązań; cały jednak wykorzystywany przez spółkę kapitał pochodzi - i docelowo powraca - do Polskiego Związku Tenisowego.
 

2. Stan sprawy przeciwko BMG Goworowski Tytułem wyjaśnienia wątpliwości podnoszonych co do rzekomych zobowiązań Polskiego Związku Tenisowego względem BMG Goworowski Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, wskazać należy, iż roszczenia Spółki względem PZT mają charakter sporny i są przedmiotem postępowania sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdyni. Faktem jest, iż Spółka wystąpiła z powództwem o zapłatę od Związku kwoty 21.832,50 zł, roszczenie to zostało jednakże przez w toku postępowania sądowego PZT zakwestionowane jako nienależne. Spór w przedmiotowym zakresie będzie przedmiotem rozstrzygnięcia sądowego, PZT stoi jednakże na stanowisku, że kierowane przeciw Związkowi roszczenia są niezasadne.

W obliczu powyższego wymaga podkreślenia, iż nie zapadło do tej pory żadne prawomocne rozstrzygnięcie zobowiązujące PZT do uiszczania jakichkolwiek należności na rzecz spółki, a wszelkie odmienne twierdzenia w powyższym zakresie są nieprawdziwe.

Polski Związek Tenisowy

Oficjalny Napój Izotoniczny

Oficjalna Woda

Partnerzy i Sponsorzy

Partner Medyczny

POLSKI ZWIĄZEK TENISOWY
ul. Konduktorska 4 lok.10
(wejście II, piętro V).
00-775 Warszawa
tel. (48-22) 122 12 00, 122 12 01
fax. (48-22) 122 12 11
e-mail: pzt@pzt.pl
Rachunek opłat statutowych: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
17 1600 1374 0003 0057 6053 3150
Rachunek Kolegium Sędziów: Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
87 1600 1374 0003 0057 6053 3151
Dane do faktur:
Polski Związek Tenisowy
ul. Konduktorska 4 lok.10
00-775 Warszawa
NIP: 526-21-70-384
Copyright Polski Związek Tenisowy.
All rights reserved
projekt i wykonianie e-ARES Sp. z o.o.